O nama

Centar za kulturu medija (CKM) registriran je pri Uredu državne uprave u Vukovarsko-srijemskoj županiji. Centar je osnovan na temelju članka 13. Zakona o udrugama (Narodne novine, broj 74/14), na sjednici osnivačke Skupštine održanoj 9. prosinca 2015. godine pod imenom Udruga za medijsku kulturu, pluralizam i komunikaciju Press+. Na izvanrednoj skupštini održanoj 15. travnja 2022. godine Udruga je promijenila ime u Centar za kulturu medija, skraćeno CKM.

Cilj i svrha rada Centra je poboljšanje medijske i komunikacijske kulture građana Republike Hrvatske kroz sustavnu edukaciju o medijima te poticanje razvoja osviještenih korisnika koji se s razumijevanjem i kritičkim odmakom koriste medijskim sadržajima koje sami odabiru. Svoje ciljeve Centar postiže edukativnim, istraživačkim i znanstvenim djelovanjem na svim društvenim područjima.

Djelatnosti Centra su: popularizacija medijskih sadržaja, informiranje, organiziranje edukativnih radionica, poticanja medijskih sloboda i širenja spoznaja o postulatima na kojima počiva novinarstvo i značenja koje ono ima u razvoju informiranja, slobode govora i razmišljanja, demokracije i ljudskih prava, predavanja, radionice za odrasle, djecu i mlade, organiziranje simpozija, provođenje istraživanja, studijska putovanja, domaća i međunarodna suradnja s drugim udrugama i institucijama.

Naziv Centra na engleskom jeziku: Media culture centre

Skraćeni naziv je: CKM
Skraćeni naziv na engleskom jeziku je: MCC
Sjedište Udruge je u Vinkovcima, Željeznički vijenac 19

Na temelju članka 13. Zakona o udrugama („Narodne novine“ broj 74/14), na sjednici osnivačke Skupštine Udruge za medijsku kulturu, pluralizam i komunikaciju „Press+“, održanoj 9. prosinca 2015. donesen je
S T A T U T
Udruge za medijsku kulturu, pluralizam i komunikaciju „Press+“

I
O S N O V N E O D R E D B E

Članak 1.
Ovim Statutom reguliraju se odredbe o nazivu, sjedištu, zastupanju; izgledu pečata; o ciljevima i području(ima) djelovanja sukladno ciljevima, djelatnostima kojima se ostvaruju ciljevi te gospodarskim djelatnostima sukladno zakonu; o načinu osiguranja javnosti djelovanja udruge; o uvjetima i načinu učlanjivanja i prestanku članstva, načinu vođenja popisa članova, tijelima udruge, njihovu sastavu i načinu sazivanja sjednica, izboru, opozivu, ovlastima, načinu odlučivanja i trajanju mandata te načinu sazivanja skupštine u slučaju isteka mandata; izboru i opozivu likvidatora udruge; međusobnim pravima i obvezama udruge, prestanku postojanja udruge; o imovini, načinu stjecanja i raspolaganju imovinom; o postupku s imovinom u slučaju prestanka postojanja udruge, o načinu rješavanja sporova i sukoba interesa unutar udruge te drugim pitanjima od značaja za udrugu.
Članak 2.
Naziv Udruge je: Udruga za medijsku kulturu, pluralizam i komunkaciju „Press+“.
Naziv Udruge na engleskom jeziku: Association for Media Culture, Pluralism and Communication “Press + “
Skraćeni naziv Udruge je: UMKPK „Pres+“
Skraćeni naziv Udruge na engleskom jeziku je: AMCPC „Press+“.
Sjedište Udruge je u Vukovaru. Odluku o adresi sjedišta donosi Skupština udruge.
Članak 3.
Udruge za medijsku kulturu, pluralizam i komunikaciju „Press+“ je udruga registrirana pri Uredu državne uprave u Vukovarsko-srijemskoj županiji.
Udruga za medijsku kulturu, pluralizam i komunikaciju „Press+“ je neprofitna pravna osoba.
Članak 4.
Udruga ima pečat.
Pečat udruge je pravokutnog oblika, dimenzije 55 X 20 mm. Uz gornji rub pečata je u fontu Times New Roman ispisan naziv Udruga za medijsku kulturu, pluralizam i komunikaciju, uz donji rub pečata u fontu Times New Roman ispisan je naziv Association for Media Culture, Pluralism and Communication dok se u sredini pečata nalazi ispisano “Press+” u fontu Wide Latin.
Članak 5.
Udrugu zastupa Predsjednik i Dopredsjednik. Skupština može ovlastiti i druge osobe za zastupanje Udruge.

II
CILJEVI, PODRUČJE(A) DJELOVANJA SUKLADNO CIL JEVIMA DJELATNOSTI UDRUGE
Članak 6.
Udruga je osnovana u cilju promicanja, razvitka i unapređenja medijske i komunikacijske kulture građana Republike Hrvatske i djeluje na području demokratsko-političke kulture, javnog informiranja i medija, popularizacije medijskih sadržaja, poticanja kritičke rasprave o medijima, slobode novinarstva i medija i razvoja kreativnosti građana posebice mladih, promicanja medijske pismenosti i praćenja odnosa koji postoje između društva i medija, educiranja građana o značaju medija, razvitku medija i medijskih sloboda te poticanju građana na organizirano i smisleno korištenje slobodnog vemena.
Udruga sukladno ciljevima Udruge djeluje na području:
-Demokratska i politička kultura
-Kultura i umjetnost
-Međunarodna suradnja
-Obrazovanje, znanost i istraživanje
Članak 7.
Djelatnosti Udruge su: popularizacija medijskih sadržaja, informiranje, organiziranje edukativnih radionica, poticanja medijskih sloboda i širenja spoznaja o postulatima na kojima počiva novinarstvo i značenja koje ono ima u razvoju informiranja, slobode govora i razmišljanja, demokracije i ljudskih prava, predavanja, radionice za odrasle, djecu i mlade, organiziranje simpozija, provođenje istraživanja, studijska putovanja, domaća i međunarodna suradnja s drugim udrugama i institucijama.
Članak 8.
Djelovanje udruge je javno. Javnost djelovanja Udruge ostvaruje se na načine utvrđene Statutom, poimence: pravodobnim izvješćivanjem članstva o radu Udruge i značajnim događajima, pisanim izvješćima, na posebnim skupovima ili na drugi prikladan način. Udruga ima web stranicu.

III
ČLANSTVO U UDRUZI
Članak 9.
Članom Udruge može postati svaka fizička osoba i pravna osoba. Osoba koja želi postati članom Udruge podnosi zahtjev Predsjedniku koji donosi odluku o prijemu u članstvo.

Članak 10.
Članom Udruge se postaje upisom u popis članova koji vodi Dopredsjednik Udruge.
Popis članova vodi se elektronički i obvezno sadrži podatke o osobnom imenu (nazivu) člana, OIB-u, datumu rođenja, datumu pristupanja udruzi, kategoriji članstva, ako su utvrđene statutom te datumu prestanka članstva u udruzi. Popis članova uvijek je dostupan na uvid svim članovima i nadležnim tijelima na njihov zahtjev.
Članak 11.
Nije predviđeno plaćanje članarine za članstvo u Udruzi.
Članak 12.
Prava, obveze i odgovornosti članova su:

 • bavljenje aktivnostima Udruge,
 • sudjelovanje u upravljanju poslovima Udruge,
 • čuvanje i podizanje ugleda Udruge,
 • čuvanje materijalnih dobara i izvršenje preuzetih obveza,
  Članak 13.
  Stegovne mjere prema članovima Udruge su isključenje i opomena.
  Članstvo u Udruzi prestaje:
 • dragovoljnim istupom,
 • smrću člana,
 • isključenjem,
 • prestankom rada Udruge.
  Odluku o isključenju člana iz Udruge donosi Predsjednik Udruge. Isključeni član ima pravo u roku od 15 dana, računajući od dana dostave odluke, podnijeti žalbu Skupštini Udruge. Skupština je dužna riješiti žalbu u roku od 30 dana, računajući od dana dostave žalbe. Odluka Skupštine Udruge o isključenju je konačna.
  Članak 14.
  Udruga se može udružiti u saveze udruga, zajednice, mreže i u međunarodne udruge. Odluku o udruživanju donosi Skupština.
  IV
  RJEŠAVANJE SPOROVA I SUKOBA INTERESA
  Članak 15.
  Spor /sukob interesa u udruzi postoji ukoliko se radi o pravima i interesima članova udruge o kojima članovi mogu slobodno raspravljati a koji utječu na rad udruge u cjelini odnosno ako se ona odnosi na pitanja od zajedničkog interesa za članove.
  Za rješavanje spora/sukoba interesa, Skupština imenuje Arbitražno vijeće između članova udruge. Sastav, mandat, način odlučivanja vijeća uređuje se pravilnikom koji donosi Skupština. Arbitražno vijeće u svom radu na odgovarajući način primjenjuje odredbe Zakona o mirenju.
  Odluka arbitražnog vijeća je konačna. Ukoliko spor/sukob interesa nastane oko pitanja o kojima se podnosi zahtjev za upis promjena u registar udruga o čemu odlučuje nadležni ured, nezadovoljni član najprije se obraća udruzi da riješi spor/sukob interesa. Po konačnosti odluke arbitražnog vijeća, udruga podnosi nadležnom uredu zahtjev za upis promjena u registar udruga zajedno s odlukom arbitražnog vijeća.
  V.
  TIJELA UDRUGE
  Članak 16.
  Tijela Udruge su:
 • Skupština
 • Predsjednik
 • Dopredsjednik

SKUPŠTINA
Članak 17.
Skupština je najviše tijelo upravljanja Udrugom. Skupštinu sačinjavaju svi poslovno sposobni članovi Udruge.
Članak 18.
Skupština može biti redovita, izborna i izvanredna.
Skupština redovito zasjeda jednom u tijeku godine, dok se izborna sjednica Skupštine održava svake četiri godine. Sjednice Skupštine saziva Predsjednik Udruge na vlastitu inicijativu. U odluci o sazivanju Skupštine Predsjednik utvrđuje dnevni red sjednice, te dan i mjesto održavanja sjednice. Predsjednik je dužan sazvati sjednicu Skupštine kada to zatraži najmanje 1/3 članova Udruge. U svom zahtjevu za sazivanje Skupštine predlagatelj i su obavezni predložiti dnevni red sjednice. Predsjednik saziva sjednicu prema predloženom dnevnom redu predlagatelja, a ako je ne sazove u roku od 15 dana od dana dostave zahtjeva , sazvat će je predlagatelj (odluka treba sadržavati prijedlog dnevnog reda, te mjesto i dan održavanja sjednice).
Članak 19.
U slučaju isteka mandata, ostavke ili smrti predsjednika Udruge, izbornu sjednicu Skupštine može sazvati Dopredsjednik Udruge.
Članak 20.
Sjednici Skupštine predsjedava Predsjednik Udruge. U odsutnosti Predsjednika, Skupština će voditi Dopredsjednik, a ako i njega nema o osobi koja će voditi Skupštini odlučuju članovi Skupštine većinom glasova. O radu sjednice vodi se zapisnik, kojeg potpisuje zapisničar ( ovjerovitelj/i ako ih je skupština izabrala), koji se trajno čuva u arhivi Udruge.
Članak 21.
Skupština odlučuje pravovaljano ako je nazočna natpolovična većina svih članova Skupštine, a odluke donosi većinom glasova nazočnih članova, ako Statutom nije određena posebna većina.
Članak 22.
Skupština udruge:

 • utvrđuje politiku rada Udruge,
 • usvaja statut udruge i njegove izmjene i dopune,
 • usvaja plan rada i financijski plan za sljedeću kalendarsku godinu i izvješće o radu za prethodnu kalendarsku godinu,
 • usvaja godišnje financijsko izvješće,
 • donosi druge akte i odluke važne za rad Udruge,
 • odlučuje o promjeni ciljeva i djelatnosti te obavljanju gospodarskih djelatnosti,
 • odlučuje o udruživanju u saveze, zajednice, mreže i druge oblike povezivanja udruga,
 • bira i razrješava osobe ovlaštene za zastupanje,
 • bira i razrješava arbitražno vijeće i donosi pravilnik o njegovom radu,
 • daje smjernice za rad udruge,
 • odlučuje o žalbama članova na odluke o isključenju iz Udruge,
 • donosi odluku o statusnim promjenama (pripajanju, spajanju i podjeli udruge),
 • odlučuje i o drugim pitanjima za koja statutom nije utvrđena nadležnost drugih tijela udruge.
  PREDSJEDNIK
  Članak 23.
  Izvršne funkcije i druge poslove određene ovim Statutom obavlja Predsjednik Udruge. Predsjednika Udruge bira Skupština Udruge na mandat od četiri godine.
  Članak 24.
  Predsjednik:
 • zastupa Udrugu i odgovara za zakonitost rada Udruge,
 • saziva Skupštinu Udruge (ako Statutom nije drugačije određeno),
 • rukovodi radom Skupštine Udruge,
 • vodi poslove Udruge sukladno odlukama skupštine,
 • odgovoran je za podnošenje Skupštini prijedloga godišnjeg financijskog izvješća,
 • predlaže program rada Skupštini na razmatranje i prihvaćanje uz suglasnost dopredsjednika Udruge,
 • brine o izvršenju usvojenog programa rada i provedbi odluka Skupštine Udruge,
 • podnosi izvješća o radu Udruge Skupštini Udruge,
 • brine se o upoznavanju javnosti s radom Skupštine Udruge,
 • sklapa ugovore i poduzima pravne radnje u ime i za račun udruge uz suglasnost Dopredsjednika udruge,
 • dostavlja zapisnik s redovne sjednice skupštine nadležnom uredu koji vodi registar udruga,
 • obavlja i druge poslove u skladu sa zakonom, statutom i aktima udruge.
  Članak 25.
  Za svoj rad Predsjednik je odgovoran Skupštini Udruge. Predsjednik podnosi Skupštini Udruge godišnje izvješće o svom radu.
  Članak 26.
  DOPREDSJEDNIK
  U slučaju odsutnosti ili spriječenosti, Predsjednika u svim poslovima zamjenjuje Dopredsjednik. Dopredsjednika Udruge bira Skupština Udruge na mandat od četiri godine.

VI.
IMOVINA , NAČIN STJECANJA I RASPOLAGANJE IMOVINOM
Članak 27.
Imovinu Udruge čine:

 • novčana sredstva koja je udruga stekla dobrovoljnim prilozima i darovima
 • novčana sredstva koja udruga stekne obavljanjem djelatnosti kojim se ostvaruju ciljevi,
 • obavljanjem djelatnosti, financiranjem programa i projekata udruge iz državnog proračuna i proračuna jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave te fondova i/ili iz inozemnih izvora
 • nekretnine i pokretne stvari udruge,
 • druga imovinska prava.
  Udruga može raspolagati svojom imovinom samo za ostvarivanje ciljeva i obavljanjem djelatnosti određenih statutom udruge, u skladu sa zakonom.
  Članak 28.
  Izvješće o materijalno-financijskom poslovanju Predsjednik Udruge podnosi Skupštini na razmatranje i prihvaćanje.
  VII.
  PRESTANAK POSTOJANJA UDRUGE
  Članak 29.
  Udruga prestaje postojati odlukom Skupštine ili u drugim slučajevima predviđenim člankom 48. Zakona o udrugama. U slučaju prestanka postojanja temeljem odluke Skupštine, ista donosi odluku o prestanku postojanja Udruge dvotrećinskom većinom glasova od ukupnog broja članova Skupštine Udruge.
  Članak 30.
  U slučaju prestanka postojanja Udruge, imovina se, nakon namirenja vjerovnika i troškova likvidacijskog, sudskog i drugih postupaka, predaje udruzi, ustanovi ili zakladi koje imaju iste ili slične statutarne ciljeve, na osnovi odluke Skupštine Udruge, temeljem članka 53. Zakona o udrugama.
  Članak 31.
  Likvidator zastupa udrugu u postupku likvidacije te se otvaranjem likvidacijskog postupka upisuje u Registar udruga kao osoba ovlaštena za zastupanje udruge do okončanja postupka likvidacije i brisanja udruge iz Registra udruga. Likvidatora udruge imenuje i opoziva Skupština udruge na neograničeni mandat. Likvidator može biti pravna ili fizička osoba. Likvidator može biti član Udruge kao i osoba ovlaštena za zastupanje.
  VIII
  PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE
  Članak 32.
  Statut Udruge donosi Skupština većinom glasova ukupnog broja članova Skupštine Udruge nakon provedene rasprave. Rad na izradi nacrta akata Udruge organizira i za njegovo provođenje odgovorni su Predsjednik i Dopredsjednik Udruge. Tumačenje odredaba ovog Statuta daje Skupština Udruge. Tumačenje drugih akata Udruge daje najviše izvršno tijelo.
  Članak 33.
  Statut stupa na snagu danom donošenja, a primjenjuje se od dana upisa u Registar udruge.
  U Vukovaru, 9. prosinca 2015. godine.

Predsjednik Udruge

Željko Draženović